powołany w 1948 roku
 
 

KOMUNIKAT nr 1/2018

I.         ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i zwiedzenia

XXII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY PSÓW  RASOWYCH

KATOWICE 2018

która odbędzie się w dniach  10 - 11  lutego  2018 r.

w hali  „EXPO SILESIA” w Sosnowcu, przy ulicy Braci Mieroszewskich 124.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE i RESZTA INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE - www.zkwp.katowice.pl

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia opłacone

 

II.        ZAWIADOMIENIE

Zarząd Katowickiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) w Hotelu KATOWICE (sala konferencyjna) przy Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice,  o  godz. 1800.

Na Zebranie należy zabrać legitymację członkowską z aktualnie opłaconą składką  (składka za rok 2018, która wynosi 70,00 zł ).
Będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej na miejscu, przed zebraniem.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności:
 • Zarządu Oddziału,
 • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 1. Sprawozdanie finansowe.
 2. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 7. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Wybór na okres kadencji:
 • członków Zarządu Oddziału,
 • członków Komisji Rewizyjnej,
 • członków Sądu Koleżeńskiego.
 1. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

INFORMACJE

 1. Biuro Oddziału i kasa czynne  - od poniedziałku do czwartku w godz. 1430 - 1900 .
 2. Wszystkich członków Oddziału w Katowicach, których psy i suki zdobędą wyróżnienia na wystawach w 2018 r., prosimy o złożenie kserokopii karty oceny do 31 grudnia 2018 r. w Oddziale. Wystawcy, których psy osiągną najlepsze wyniki zostaną uhonorowani na spotkaniu zorganizowanym w marcu 2019 roku.

     

Przypominamy, że:

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce zatwierdził znowelizowany Statut i regulaminy

 – dostępne na stronie Zarządu Głównego ZKwP pod adresem:

www.zkwp.pl


 

Informacja z Urzędu Skarbowego dotyczącza zasad rozliczeń podatku od hodowli psów rasowych.

INFO

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: www.zkwp.pl