powołany w 1948 roku
 
 NOMINATION 2019

10-11.02.2018

Sobota gr. 3, 5, 7, 8, 9
Niedziela gr. 1, 2, 4, 6, 10 + rasy nieuznane

więcej informacji

 

 

LAUREACI GWARKÓW ŚLĄSKICH 2017


www.eurodogshow2018.pl

KOMUNIKAT nr 1/2018

I.         ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i zwiedzenia

XXII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY PSÓW  RASOWYCH

KATOWICE 2018

która odbędzie się w dniach  10 - 11  lutego  2018 r.

w hali  „EXPO SILESIA” w Sosnowcu, przy ulicy Braci Mieroszewskich 124.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE i RESZTA INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE - www.zkwp.katowice.pl

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia opłacone

 

II.        ZAWIADOMIENIE

Zarząd Katowickiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) w Hotelu KATOWICE (sala konferencyjna) przy Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice,  o  godz. 1800.

Na Zebranie należy zabrać legitymację członkowską z aktualnie opłaconą składką  (składka za rok 2018, która wynosi 70,00 zł ).
Będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej na miejscu, przed zebraniem.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności:
 • Zarządu Oddziału,
 • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 1. Sprawozdanie finansowe.
 2. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 7. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Wybór na okres kadencji:
 • członków Zarządu Oddziału,
 • członków Komisji Rewizyjnej,
 • członków Sądu Koleżeńskiego.
 1. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

INFORMACJE

 1. Biuro Oddziału i kasa czynne  - od poniedziałku do czwartku w godz. 1430 - 1900 .
 2. Wszystkich członków Oddziału w Katowicach, których psy i suki zdobędą wyróżnienia na wystawach w 2018 r., prosimy o złożenie kserokopii karty oceny do 31 grudnia 2018 r. w Oddziale. Wystawcy, których psy osiągną najlepsze wyniki zostaną uhonorowani na spotkaniu zorganizowanym w marcu 2019 roku.

     

Przypominamy, że:

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce zatwierdził znowelizowany Statut i regulaminy

 – dostępne na stronie Zarządu Głównego ZKwP pod adresem:

www.zkwp.pl